Skip to Content

Wie zijn we?

Komimo is de koepel van 8 Vlaamse mobiliteitsverenigingen. Samen streven we naar een meer duurzame mobiliteit. Daarmee bedoelen we dat iedereen veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming kan bereiken.
Om dat te bereiken zet Komimo samen met zijn lidorganisaties jaarlijks enkele grote mobiliteitscampagnes op. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen overtuigen dat hun duurzame verplaatsingen niet alleen voordelen heeft voor hen zelf maar ook voor hun omgeving. We proberen ook actief zoveel mogelijk beleidsverantwoordelijken te overtuigen van de noodzaak aan een duurzamer mobiliteitsbeleid. Komimo werkt daarom aan de versterking van de mobiliteitssector door ondersteuning te bieden aan zijn lidorganisaties.

Historiek

Komimo is ontstaan als een overlegplatform tussen verenigingen die actief zijn rond milieu en verkeer.  Begin jaren ’90 bestaat het overleg uit Taxistop, de Bond voor trein-, tram- en busgebruikers, de Bond beter leefmilieu en Langzaam Verkeer (het huidige Mobiel 21).  Het overleg werkte samen aan beleidsstandpunten en zette enkele gezamenlijke campagnes op. (bv Zondagen zonder)
In 1996 treedt de pas opgerichte Fietsersbond toe en wordt Komimo omgevormd naar een vzw. Komimo zal vanaf dit jaar jaarlijks de twee mobiliteitsweken organiseren, toen onder de namen Week van de Zachte Weggebruiker en Week van de Vervoering. De coördinatie van de campagnes werd uitgevoerd door een van de lidorganisaties.
In 2000 trad de voetgangersbeweging toe als lid. Dankzij Europese subsidies werd een eerste personeelslid aangeworven voor het secretariaat van Komimo. Na 2005 traden Trage Wegen en Autopia toe als leden.
Vanaf 2007 werd de professionalisering van Komimo versterkt. Komimo neemt de coördinatie van de mobiliteitscampagnes op zich en stelt hiervoor een campagnecoördinator aan. De ploeg wordt aangevuld met een beleidsmedewerker die de beleidsactiviteiten van de koepel moet versterken.
Het decreet van 2009 zorgt voor een erkenning van Komimo als koepelorganisatie en voorziet dat Komimo naast de campagnecoördinatie en het beleidswerk een koepelwerking ontwikkelt.